Eltels kunddag i Stockholm fokuserade på framtidens Infranet

Eltels kunddag i Stockholm den 11 november lockade nära hundra besökare. Fokus låg på aktuella trender inom fiberutbyggnad i Sverige, Rail Vision 2050 och informationssäkerhetens roll för Eltel.

Evenemanget inleddes av Thorbjörn Sagner, vd för Eltel Networks Infranet AB. Efter honom presenterade Eltels koncernchef Axel Hjärne en uppdatering om dagens Eltel. Företaget har vuxit till att bli en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för infrastrukturnät, så kallade Infranet. Företagets tjänster är uppdelade i tre segment: Power, Communication samt Transport & Defence. Eltel är vanligtvis marknadsledande i Norden, Baltikum och Polen. Företaget gör viktiga inbrytningar på den tyska och brittiska marknaden, vilket betraktas som framtida tillväxtområden.

En viktig faktor för Eltels tillväxt, som 2013 hade en omsättning på 1,15 miljarder, har varit The Eltel Way. Det är en operativ modell för organisering och ledning av ett tekniskt tjänsteföretag med fokus på struktur, rapportering, effektivitet och personal. Sektorn för tekniska tjänster har fått ett genombrott efter 1990-talets avreglering och dagens Infranetsektor är anpassad för snabb utbyggnad av nya tekniker. Detta innebär ett nytt utbud för slutkunderna, tillgång till avancerade tjänster och kunskaper, samt högre krav på systemsäkerhet och tillgänglighet. Som marknadsledande aktör har Eltel en god position för att utnyttja erfarenheterna av arbete över nationsgränserna, till nytta för ett alltmer internationellt kundbeteende.

Anders Sjöström presenterade Cost Effective Fibre Deployment by Eltel. Eltel har omfattande erfarenhet inom kostnadseffektiv fiberutbyggnad eftersom Sverige är ett av Europas mest fibertäta länder. Förhållandena för fiberutbyggnad varierar kraftigt. Därför kan projektering och utförande vara mycket olika från plats till plats. Kommuner och andra myndigheter sätter kraven för hur arbetet ska genomföras. De tekniska specifikationerna förändras löpande – nya metoder, material och produkter tas i användning. Eltels kostnadseffektiva fiberutbyggnad bygger på en symbios mellan existerande infrastruktur och nyligen utbyggd infrastruktur. Den mest effektiva lösningen tar hänsyn till befintliga omständigheter och förbereder inför en framtida utbyggnad.

Martin Sandberg från Sweco presenterade en spännande framtid i föreläsningen Vision of Railways 2050 in Sweden. Han inledde med det snabbt växande behovet av större kapacitet inom både person- och godstransporter. Efterfrågan på järnvägstransporter har fördubblats i Sverige mellan 1992 och 2012, samtidigt som vägtransporterna knappt har ökat alls. Enligt Sandberg är de nuvarande investeringsplanerna för 2014–2015 inte tillräckliga, vilket leder till ett fortsatt underskott på infrastruktur. För att bevara den svenska ekonomins konkurrenskraft krävs snabbare och pålitliga transportvägar, både inom Sverige och till grannländerna. Ökade investeringar i modern teknik ställer dessutom högre krav på entreprenörerna, deras samarbetspartner och upphandlingsmodeller.

 Henning Malmfors från Eltels affärsenhet Homeland Security and Aviation höll en presentation om Infranet Security, Infranetsäkerhet. Konceptet bygger på en helhetssyn, från infrastrukturer till nätverk, system och tillämpningar. Alla dessa element är exponerade för potentiella angrepp. I kombination med det snabbt växande antalet anslutna enheter, ”internet of things”, har frågan blivit alltmer avgörande. För systemanvändare är tillgång, sekretess och korrekt information viktiga faktorer. Detta är en integrerad del av Eltels affärslösningar och företaget har ett gott läge för att implementera den nödvändiga säkerhetsnivån, från nätverksimplementering till drift och underhåll. Eltel Security Framework kommer att bana väg mot efterlevnad av ISO 27001.