Kierunki prac Centrum Badawczo-Rozwojowego

Aktualnie w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego koncentrujemy się na następujących obszarach badawczych:

 • Technologie prewencyjne (przewidujące) utrzymania obiektów infrastruktury elektroenergetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod pozyskania przestrzennych danych cyfrowych i tworzenia wirtualnych, modeli obiektów elektroenergetycznych w odniesieniu do:
  • linii napowietrznych WN i NN,
  • linii kablowych WN i NN z zastosowaniem specjalnego uziemienia żył powrotnych,
  • napowietrznych stacji elektroenergetycznych WN i NN.
 • Wdrożenie i zintegrowanie niezależnych od siebie metod pomiarowo-badawczych w celu optymalizacji procesu projektowania infrastruktury sieci elektroenergetycznych, obejmujące m.in.:
  • kompleksowe analizy koordynacji izolacji w systemach kablowych WN i NN z zastosowaniem specjalnego uziemienia żył powrotnych,
  • analizy rozpływów prądów zwarciowych w poszczególnych elementach wielotorowych elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych WN i NN,
  • badania obciążalności linii kablowych ułożonych w otoczeniu warstw gruntu o różnych wartościach rezystywności cieplnej oraz w niestandardowych warunkach np. przeciski, przewierty.
 • Analizy oddziaływania pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych i kablowych i ich wpływ na obiekty infrastruktury obcej ułożonej równolegle do analizowanych linii np. sieci telekomunikacyjne, sieci niskiego napięcia, sieci gazowe, sieci C.O.
 • Integracja generacji fotowoltaicznej, magazynów energii z systemem zarządzania poborem energii elektrycznej w zamkniętej sieci przemysłowej umożliwiające powiązanie ze strukturą SmartGrid w ramach abonenckich sieci prosumenckich.
 • Rozwój i wdrożenie nowoczesnych technologii montażu przewodów linii napowietrznych nie powodując utrudnień w funkcjonowaniu infrastruktury, którą dana linia krzyżuje np. drogi szybkiego ruchu, autostrady, kolej magistralna, itp.
 • Automatyzacja procesów przygotowania inwestycji infrastrukturalnych.
 •  Technologie prac pod napięciem w odniesieniu do linii WN i NN.

 

Do pobrania:

PUL- technologia Prewencyjnego Utrzymania Linii elektroenergetycznych

3S SunSmartStore