Miljø

Vi har en nullskadevisjon for menneske og miljø

Vi er mange ansatte i Eltel Networks og er meget bevisste på vår potensielle påvirkning av miljø. Vi er sertifisert Iht. ISO 14001 og jobber kontinuerlig med å forbedre våre prosesser. Vi kartlegger årlig våre miljøaspekter og setter i gang tiltak for å redusere den negative påvirkningen vi kan ha på miljø. I større prosjekter er identifiserte miljøaspekter ivaretatt i miljø eller HMS planer. Vi etterlever relevante forskrifter og lover og gjør årlig en samsvarsvurdering mot dette. Alle miljøavvik registreres og behandles i selskapets hendelsesregistreringssystem.

Tiltak vi utfører:

 • Opplæring og holdningsskapende arbeid for ansatte og underentreprenører
 • Vi setter miljøkrav til leverandører og produkter ved innkjøp
 • Ved anskaffelse av nye biler velger vi Euro 6 motor og minst mulig  vekt i bilene for å redusere forbruk og utslipp
 • Vi har flere tiltak som går på redusering av bilbruk som: flere i en bil, bruk av Jernbane, god planlegging av dagen mm.
 • Vi benytter Lync / Skype til nettmøter for å unngå unødvendig reising
 • Vi har stort fokus på gjenbruk og gjenvinning av avfall og har en landsdekkende avtale med Norsk Gjenvinning
 • Vi har gode rutiner for risikovurdering for å unngå utslipp av kjemikalier og skader på miljø

Vesentlige miljøaspekter

 • Utslipp av CO2.
  Selskapet disponerer nesten 800 biler. Mange av disse er daglig på veien og bidrar til utslipp av CO2. Vi benytter også en del andre motorkjøretøy som ATV, snøscootere og anleggsmaskiner som også bidrar til utslipp av CO2. I tillegg benytter vi fly til en del reisevirksomhet.
 • Innkjøp
  Miljøtenkning er sentralt innenfor innkjøp. Alle underleverandører og leverandører vi inngår avtale med, skal signere et leverandørgodkjenningsskjema som bla. omfatter spørsmål om miljøstyring. Vi jobber med å redusere antall leverandører for å få kontroll på hva vi kjøper inn og dermed unngå feilkjøp. Dette er både kostnads- og  miljøbesparende.
 • Avfall.
  Vi har mange ulike fraksjoner innen avfall og i perioder store mengder som må sorteres og gjenvinnes. Noe av avfallet kategoriseres som farlig avfall eller spesialavfall og kan skade mennesker eller miljø hvis det ikke håndteres iht. retningslinjer.
 • Forurensing
  Vi benytter kjemikalier i prosjekter ute i friluftsområder og bebodde områder. Det er alltid en risiko for utslipp som kan skade dyreliv, mennesker eller miljø. Opplæring og bevisstgjøring er veldig viktig for å unngå uhell samt gode risikovurderinger av arbeidsoperasjoner.