HMS og kvalitet politikk

"Eltel Networks skal være det ledende Infranett-tjenesteselskapet i Europa"

Vår politikk er:

«ELTEL Networks skal levere tjenester i henhold til avtalt spesifikasjon til riktig tid og til riktig pris, og være kundens foretrukne samarbeidspartner. Alle ansatte i Eltel Network skal ha en trygg arbeidsplass og et sunt arbeidsmiljø. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing av Ytre Miljø.

Eltels sikkerhetsarbeid er implementert i selskapets rutiner og ledelsessystem. Vi skal forebygge skade grunnet trusler mot personell, miljø, eiendom og informasjon. Informasjonssikkerhet ivaretas ved at kundeeid og egen informasjon lagres og distribueres på en sikker måte. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre fysisk sikkerhet på våre lokasjoner.»

Våre HMS-, kvalitets og sikkerhetsmål

Eltels HMS- og kvalitespolitikk er forankret i ledelsen. Vi er sertifisert iht. ISO 9001: 2008 og ISO 14001:2004 for 3 av våre enheter: Rail & Road, Power Transmission og Power Distribution. ISO 27001:2013 etterleves i stor grad av alle ABU. Vi jobber med tiltak som forbedrer vårt HMS- og kvalitetsarbeid og forhindrer negativ miljøpåvirkning i forbindelse med gjennomføringen av våre prosjekter og i daglig drift. Vi har en nullfeilvisjon som innebærer at ingen skade skal skje på mennesker eller miljø og at alle oppdrag skal utføres riktig første gang.

Vår visjon er å unngå sikkerhetsbrudd og sikre all kundeeid informasjon både egen og kundeeid. Eltel ønsker at alle kunder og ansatte skal oppleve oss som et selskap med fokus på informasjons- og fysisk sikkerhet.

Det er viktig for oss i Eltel at ansatte har en trygg arbeidsplass, der fokuset er å unngå helseskader og arbeidsulykker. For å få sunne og engasjerte medarbeidere er det også viktig at hver enkel blir sett og kan videreutvikle sin kompetanse.

Målene er:

 • Sykefravær skal være <5
 • Korttidssykefravær skal være <2,5%
 • Vi skal ikke ha skade på menneske eller miljø
 • Vi skal ikke ha brudd på selskapets etiske retningslinjer
 • Vi skal ha samsvar med alle relevante lover, forskrifter og kundekrav
 • Vi skal ha en gjennomsnittlig score på over 4 i en skala fra 1 til 5, der 5 er best i vår årlige kundeundersøkelse
 • Årlig medarbeiderundersøkelse med svarprosent høyere enn 85%
 • Sorteringsgrad for avfall over 75%
 • Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, og følge opp kravene.
 • Vi skal ikke ha kritiske sikkerhetsbrudd ved lagring og distribusjon av kundeeid og egen informasjon.
 • Alle ansatte skal signere en taushetserklæring ved ansettelse


Dette oppnås ved å utføre følgende tiltak:

 • Opplæring for alle ansatte og holdningsskapende arbeid
 • HMS- og kvaliteskrav ved avtaleinngåelse med underentreprenører
 • Bruke miljømerkede og gjenvinnbare produkter i den grad de er tilgjengelige på markedet og møter våre krav til egenskaper og økonomi
 • Kontinuerlig fornyelse til mer miljøvennlige kjøretøy og maskiner
 • Følge med relevant miljølovgivning og andre miljøkrav fra kundene, konsernet og andre interessenter
 • Rapportering av farlige forhold og uønskede hendelser
 • Ha gode rutiner for back-up og tilgangskontroll til alle informasjonssystemer
 • Utføre risikoanalyse av potensielle sikkerhetsrisikoer i prosjekt og ABU prosesser med påfølgende tiltak
 • Regelmessige vernerunder
 • Interne revisjoner