Eltel tilaajavastuu ja toimittajayhteistyö

Eltel on sitoutunut toimittajayhteistyössä kohtelemaan kaikkia toimittajia tasapuolisesti, syrjimättömästi ja rehellisesti voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Tilaajavastuu ja vaatimukset alihankkijoille

Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajan tulee selvittää toimittajan taustatiedot.  Tiedot eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhempia.  Laki koskee työsuhteita ja urakoita, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on yli 7 500 euroa. Vuokratyövoimaa käytettäessä tilaajavastuulakia sovelletaan aina, kun urakka tai työskentely ylittää 10 työpäivää. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

Eltel edellyttää, lain vaatimusten mukaisesti, aliurakoitsijoidensa ja näiden aliurakoitsijoiden kuuluvan tilaajavastuu.fi verkkosivuston Luotettava Kumppani – ohjelmaan. Eltel tarkistaa palvelun kautta aliurakoitsijoidensa lakisääteisten velvoitteiden täyttymisen.

Luotettava Kumppani – ohjelmaan liittyminen on helppo ja edullinen tapa osoittaa tilaajavastuuvelvoitteiden olevan kunnossa. Ohjelma noutaa urakoitsijan tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla.

Tilaajavastuuraportti sisältää seuraavat selvitykset:

  • selvitys ennakkoperintä-, arvonlisä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta (YTJ-ote)
  • kaupparekisteriote
  • todistus verojen maksamisesta
  • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
  • todistus sovellettavasta työehtosopimuksesta
  • todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta
  • liiketoimintakiellot

www.tilaajavastuu.fi

Eltel käyttää rakentamisen tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi Suomen Tilaajavastuu Oy:n www.veronumero.fi -palvelua.

Kuukausittaiset käyntitiedot Eltelin työmailla ilmoitetaan osoitteen http://tyomaa.eltel.fi kautta.

Lisätietoja tiedotteissa: