Tehokas verkkovian paikannus – katkosajat minimiin

Valtaosa Suomessa tapahtuneista sähkökatkoista johtuu keskijänniteverkon (20kV) toimintahäiriöistä myrskyn tai lumikuorman takia. Häiriötilanteessa vian nopea paikantaminen ja korjaaminen ovat kriittisiä tekijöitä. Eltelin yhteistyökumppaninsa kanssa kehittämä uusi menetelmä Network Fault Locator nopeuttaa vianpaikannusta merkittävästi. Menetelmän avulla saadaan myös jatkuvaa reaaliaikaista tietoa verkon jännitteestä ja sen laadusta

Network Fault Locator - sähköverkon laadunseuranta- ja vianpaikannusmenetelmän tarkoituksena on tukea verkonomistajan nykyisiä verkonhallintatapoja ja –menetelmiä. Asiaa on tutkittu ja testattu jo kahden vuoden ajan ja tuloksena on merkittävä parannus verkonhallintamenetelmiin. 

Verkon laatu ja vikatilanteet haltuun entistä tehokkaammin

Arvokasta tietoa sähkön laadunseurantaan 

Network Fault Locator –menetelmä perustuu 20 kV-verkon jännitteen ja impulssien seurantaan. Verkkoon asennetaan mittapisteitä noin 5 – 10 km välein. Menetelmän mukaisesti laite mittaa jännitettä koskettamatta johtoa ja välittää mittaustiedon reaaliaikaisesti verkonhallintakeskukseen, jossa mittaustieto jalostetaan ja visualisoidaan havainnolliseksi.

Mittaamalla verkon jännitettä reaaliaikaisesti saadaan arvokasta tietoa verkossa tapahtuvista muutoksista, kuten pääjännitteen tasomuutoksista, häiriöistä sekä esimerkiksi jännite-eroista vaihejohtimien kesken. Näin uusi menetelmä tukee verkon etävalvontaa tehokkaalla tavalla. Näkymä verkkoon on mahdollista saada joko älypuhelimella ja/tai tietokoneen selaimella.

Verkkovikojen paikannus ja ennakointi nopeasti ja tarkasti

Network Fault Locator –menetelmällä verkkovika pystytään paikantamaan nopeasti ja tarkasti verkkoon asennettujen antureiden avulla. Alue, josta vikaa etsitään, voi olla hyvinkin laaja ja huonot olosuhteet hankaloittavat tilannetta entisestään. Kun tänä päivänä vikaa etsitään maastossa kävellen, autoillen tai helikopterilla jopa 200 kilometrin alueelta, saadaan vikapaikka uuden menetelmän avulla indikoitua jopa noin 1 – 5 km tarkkuudella.                          

Esimerkiksi, kun puu kaatuu sähköjohdolle, se synnyttää sähköisen impulssin, joka kulkee johdolla lähes valonnopeudella. Mittaamalla impulssin etenemistä pystytään osoittamaan impulssin kulkusuunta ja samalla saadaan hyvä indikaatio impulssin lähtökohdasta eli vikapaikasta verkossa. Näin asentajat pystytään ohjaamaan suoraan vikapaikan lähelle. 

Ennakointi myös mahdollista

Uusi menetelmä mahdollistaa myös verkkovikojen ennakoinnin, joka taas mahdollistaa sen, että korjaustoimenpiteisiin pystytään varautumaan jo etukäteen tai vieläpä välttämään sähkökatkos kokonaan. 

Investointina edullinen

Network Fault Locator on verkonomistajalle investointina tai valvontapalveluna huomattavan edullinen verrattuna siitä saatavaan taloudelliseen hyötyyn – pienempiin vakiokorvauksiin ja parempaan reguloituun tuottoon.

 

 

Yhteystiedot

Hannu Rovio
Puh. 040 311 3844
hannu.rovio@eltelnetworks.com
Ilari Jaakkola
Puh. 040 311 3787
ilari.jaakkola@eltelnetworks.com