Käitumiskoodeks

1. Eesmärk

Eltel Grupp, sealhulgas firmad, äriüksused ja muud Eltel gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi Eltel”) on seadnud oma äritegevusele kõrged eetilised standardid, tegutsedes majanduslikult, keskkondlikult ja ühiskondlikult vastutustundlikult, nagu kirjeldatud käesolevas käitumiskoodeksis. Eltel ja tema töötajad on kohustatud tegutsema kooskõlas nende reeglitega.
Eltel informeerib oma kliente ja teisi huvigruppe käesolevast koodeksist ja julgustab ka teisi osapooli neid põhimõtteid järgima. Alltöövõtjaid ja varustajaid kohustab Eltel lepinguga järgima käesolevas koodeksis välja toodud põhimõtteid.
Käesoleva käitumis- ja eetikaprogrammi ning käitumiskoodeksi eesmärk on vältida ebaseaduslikku ja/või ebaeetilist käitumist. Käitumiskoodeks edendab usalduslikku, arvestavat ja väärikat töökultuuri, ja selle eesmärk olla positiivne mõjutegur, mis aitab parandada Elteli tööd ja minimeerida nende põhimõtete rikkumisest tulenevat võimalikku negatiivset sotsiaalset ja keskkondlikku mõju.

2. Eetilised standardid
Selleks, et tagada Elteli äri toimimist eetilisel, läbipaistval ja ausal viisil, rakendatakse kõikjal Eltelis järgmisi eetilisi standardeid.

2.1 Vastavus seadusandlusele, kultuuri ja tavade austamine
Eltel järgib kõigis oma tegevustes igas riigis, kus Eltel teenust pakub ja/või asub või mille seadused kohustuslikus korras Elteli äritegevusse puutuvad, asjasse puutuvaid seadusi (edaspidi nimetatud “Seadusandlus”) ja käitub vastavalt Elteli äritegevusele seatud kõrgetele eetilistele standarditele, sealhulgas toimides majanduslikult, keskkondlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikult. Eltel austab ka nende kogukondade ja riikide kultuuri, põhimõtteid ja kombeid, kus äritegevus toimub juhul, kui see ei lähe vastuollu Seadusandlusega.
Eltelis käitutakse nii, et vältida ja tuvastada võimalikku ebaseaduslikku käitumist ja edendatakse organisatsioonikultuuri, mis toetab eetilist käitumist ja Seadusandluse järgimist.
Kui Elteli tegevuses peaks täheldatama ebaseaduslikku käitumist, võetakse kasutusele kõik adekvaatsed meetmed, et sellisele käitumisele vastavalt reageerida ja edasisi võimalikke rikkumisi vältida.

2.2 Regulaarsed uuringud, auditid ja järelepärimised
Eltel on otsekohene ja aus kõigis aruteludes Seadusandlust esindavate institutsioonide esindajate ja riigiametnikega ning teeb koostööd, vastates adekvaatsetele infopäringutele.

2.3 Keskkonna- ja kvaliteedistandardite austamine
Eltel toetab kõigis oma tegevustes ennetavat lähenemist keskkonnaprobleemidele ja austab keskkonda ja säästlikku arengut. Eltel on pühendunud kõrgete kvaliteedistandardite järgimisele.

2.4 Töötingimused
Eltel võimaldab korrektseid ja ausaid töötingimusi kõigile oma töötajatele, juhtidele ja ametnikele, samuti alltöövõtjatele, varustajatele ja teistele lepingulistele osapooltele kõigis riikides, kus Eltel tegutseb. Tööohutus on peamiseks korrektsete ja ausate töötingimuste eelduseks. Enamgi veel, Eltel on eriti pühendunud kõikvõimalike sund- ja kohustusliku töö vormide vältimisele, lapstööjõu kasutamise tõkestamisele ning tööhõive ja ametikohtade alusel diskrimineerimise vältimisele.

2.5 Inimõigused
Eltel austab rahvusvaheliselt kokku lepitud inimõigusi ja on pühendunud sellele, et otseselt ega kaudselt inimõigusi ei rikutaks.

2.6 Korruptsioonivastased meetmed
On eraldi toodud välja punktis 3.

2.7 Maksed, raamatupidamine ja dokumentatsioon
Kõik Elteli poolt sooritatud maksed toimuvad ainult korrektse arve alusel ja vastavalt selle heakskiitmisele volitatud Elteli juhi, direktori või töötaja poolt. Kõik maksed tehakse ainult reaalselt osutatud teenuste või müüdud kaupade eest ning ainult osapooltele, kellega Eltelil on kehtiv ja korrektne ärisuhe.
Eltel annab välja ja võtab oma klientidelt vastu korrektseid arveid ja dokumentatsiooni. Kõik arved vastavad reaalselt osutatud teenustele või müüdud kaupadele.
Eltel peab detailset raamatupidamist ja dokumentatsiooni kõigi sisse tulnud ja välja läinud kulutuste kohta ning vastab Seadusandluses sätestatud heale raamatupidamistavale.

2.8 Aus konkurents
Eltel edendab oma äritegevuses häid äritavasid ja ausaid ärikombeid. Eltel ei kasuta meetmeid, mille eesmärk on vältida, piirata või segada konkurente. Ärisaladustesse puutuvat infot ei omandata või otsita ebaausalt ning sellist infot ei kasutata ebaausal otstarbel.

2.9 Suhted huvigruppidega
Eltel austab oma kliente, varustajaid, alltöövõtjaid ja teisi huvigruppe ning Elteli eesmärk on kõikide kokkulepete juures/puhul järgida kõrgeimaid eetikastandardeid.

3. Korruptsioonivastased meetmed
Järgnevad korruptsioonivastased meetmed on Eltelis läbivalt kasutusel.

3.1 Korrektne käitumine
Kohalikke kombeid tuleb eirata rahasummade maksmisel nii riigiametnikele kui eraisikutele (sealhulgas kolmandatest isikutest eraettevõtjatele), mida kohaliku kombe kohaselt ei pruugita tõlgendada altkäemaksu maksmisena, kuid mis Seadusandluse kohaselt tähendaksid altkäemaksu andmist. Ei Eltel ega selle direktorid, juhid, töötajad, agendid, alltöövõtjad ega teised partnerid, kes tegutsevad Elteli nimel, ei:

3.1.1 paku, maksa, luba ega käsi maksta ega anna rahalist või muid hüvesid, või lase sellist hüve Elteli nimel pakkuda, maksta, lubada või käskida maksta, kolmandatele osapooltele eesmärgiga mõjutada inimeste otsustusprotsessi, omandada või säilitada ärisuhteid või saavutada äritegevuses eelist, julgustama inimest ebaõigelt käituma, või tunnustama inimest ebaõige käitumise eest, sealhulgas teha ka väikesi makseid tavapäraste avaliku sektori tegevuste eest (näiteks innustamaks riigiametnikku avaldust kiiremini menetlema või luba kiiremini välja andma); või

3.1.2 palu, nõustu saama või vastu võtma, nii otseselt kui kaudselt, rahalist või muud hüve, nii enda kui kellegi teise kasuks, kolmandatelt isikutelt, kus selline käitumine viiks teadlikult või ebateadlikult ebakorrektse käitumise või tegevuseni nii inimeste poolt, kes on Elteliga seotud, kui nende poolt, kes ei ole, sealhulgas kus nõutav, kokkulepitav või saadav hüve tähendab tasu ebaõige käitumise eest.

3.2 Kolmandate osapoolte käitumine
Et vältida altkäemaksu võtmise võimalust kolmandate osapoolte poolt, kes pakuvad Elteli nimel teenuseid, paneb Eltel sellistele kolmandatele osapooltele lepingulise kohustuse, nõudes neilt kõikide kehtivate korruptsioonivastaste seaduste järgimist ning vältides nende altkäemaksu võtmist. Samas ei ole Eltel vastutav ühegi kolmanda osapoole korruptsioonivastastele seadustele mittevastava käitumise eest.

3.3 Jälgimine ja informeerimine
Elteli esindajad, alltöövõtjad, äripartnerid, töötajad, juhid ja direktorid annavad kõikvõimalikest altkäemaksu või korruptsiooniga seotud kahtlustest või muredest teada. Esmane kontaktpunkt on kõnealuse Elteli firma õigusosakond/ või Eltel Group õigusosakond. Samas, kui teavitav inimene tunneb, et õigusosakonna või üldosakonna teavitamine on ebapraktiline, võib kahtlustest/muredest teatada inimese otsesele juhile või, kui inimene ei tööta Eltelis, vastava inimese Elteli kontaktisikule.

3.4 Külalislahkus ja kingitused
Igasugu hüved, kingitused, reklaami- ja ärikulud, mida on Elteli juhatusele, juhtide ja töötajatele pakutud ning mis on nende poolt vastu võetud, peavad olema mõistlikud ja proportsionaalsed ning tehtud heas usus Elteli kuvandi edendamiseks, Elteli toodete ja teenuste tutvustamiseks või soojade suhete loomiseks. Igasugu hüved, kingitused, reklaam- või ärikulud peavad olema motiveeritud ausatest ärikavatsustest. Rahalisi kingitusi ei tohi aktsepteerida või pakkuda.

4. Audit
Tarnija esitab Eltelile vajalikku teavet ning võimaldab Eltelil auditeerida Tarnija asjakohast dokumentatsiooni, veendumaks, et Tarnija, tema töötajad, asjaomased tütarettevõtted ning alltöövõtjad järgivad Elteli käitumisjuhendit.

5. Anonüümsed küsimused ja teavitamine
Igasugusest potentsiaalsest või reaalsest mittevastavusest teavitused ja küsimused võib esitada nõukogule, soovi korral anonüümse e-kirja või kirja teel aadressil Eltel Group Oy, General Counsel, P.O.B. 50, FI-02611 Espoo, Soome. E-posti aadress on compliance@eltelnetworks.com

6. Koodeksi uuendamine
Eltel vaatab käesolevat koodeksit ja teisi sellega seotud poliitikaid ja protseduure regulaarselt üle ning teeb vajadusel käitumiskoodeksisse muudatusi.