Tehnilised tingimused

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) tehnilised tingimused

Tehniliste tingimuste väljastamine

EstWin elektrooniliste side alased tehnilised tingimused väljastatakse tarbija/kliendi soovil elektroonilise sidevõrgu ja liinirajatiste projekteerimiseks või ehitustegevuse planeerimiseks ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis.

Tehniliste tingimuste aegumise korral tuleb tellida uued tingimused. Tehnilisi tingimusi ei pikendata põhjusel, et aja möödudes võivad muutuda trasside asukohad. Lisaks tuleb arvestada, et antud piirkonnas on alates tehniliste tingimuste kehtetuks muutumisest läbi viidud või tulevikus läbiviidavaid ehitustöid/planeeringuid. 

Tehniliste tingimuste taotlemine

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@eltelnetworks.com, "ELA SA Haldus - TT" või paberkandjal originaal allkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, "ELA SA Haldus - TT"

Täiendav info telefonil 5336 4150, 730 2513

Tehnilised tingimused väljastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse vormis määratud aadressaadile.

Kooskõlas ELA SA ja ELTEL Networks AS vahel 23.12.2016 sõlmitud võrguhalduse ja võrguhoolduse lepinguga tehniliste tingimuste väljastamine maksab:

  • ehitusprojektile haardeulatusega kuni 50m (ilma käibemaksuta) 15 €/tk
  • ehitusprojektile haardeulatusega üle 50m (ilma käibemaksuta) 40 €/tk

Arve tasumisega viivitamisel on huvitatud isik kohustatud maksma viivist arvel sätestatud viivisemääras. Huvitatud isik kannab kõik arve tasumisega seotud kulud pangaoperatsioonide eest. ELA SA ja ELTEL Networks AS on õigus keelduda tasustatud toimingute tegemisest huvitatud isikule enne arve tasumist. ELTEL Networks AS on õigus teostada omal ärannägemisel huvitatud isiku poolt maksmata arve suhtes kõiki seaduses sätestatud sissenõudmis- ja täitetoimingud (alus: 23.12.2016 Nõude loovutamise leping).

Peatöövõtjatele, kes teostavad töid Maanteeameti tellimusel, on antud teenus tasuta. Selle kinnituseks palume esitada koos taotlusega Maanteeameti volikiri või koopia lepingu avalehest.

Maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on antud teenus tasuta. Kinnituseks, et olete maaomanik, palume esitada väljavõte kinnistusraamatust.