Tegutsemisloa taotlus

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse liinirajatiste kaitsevööndis

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@eltelnetworks.com, "ELA SA Haldus - TL" või paberkandjal originaal allkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, "ELA SA Haldus - TL"

Täiendav info telefonil 5336 4150, 730 2513

Tegutsemisloa väljastamine ja järelevalve töötaja väljakutse on tasulised:

 • Tegutsemisloa väljastamise tasu 60 € /tk*
 • Ettenäitamise korra tasu kolmandatele isikutele 60 €/kord*
 • Erijuhtumiteks ettenäitamise tunni tasu kolmandatele isikutele 40 €/tund**

* sisaldab järelevalve teenust ja trasside ettenäitamist, minimaalselt 60 minutit objektil

** lisandub alates 60 minutist ja arveldussamm on 30 minutit

Hindadele lisandub käibemaks.

Arve tasumisega viivitamisel on huvitatud isik kohustatud maksma viivist arvel sätestatud viivisemääras. Huvitatud isik kannab kõik arve tasumisega seotud kulud pangaoperatsioonide eest. ELA SA ja ELTEL Networks AS on õigus keelduda tasustatud toimingute tegemisest huvitatud isikule enne arve tasumist. ELTEL Networks AS on õigus teostada omal äranägemisel huvitatud isiku poolt maksmata arve suhtes kõiki seaduses sätestatud sissenõudmis- ja täitetoimingud (alus: 23.12.2016 Nõude loovutamise leping, Lisa 7).

Järelevalvaja teavitab nimetatud taotluse mitterahuldamisest taotlejat kolme (3) tööpäeva jooksul.

Tegutsemisloa mitteväljastamine koos kirjaliku põhjendusega võib toimuda juhtumil kui:

 1. esitatud ehitusprojektil puudub  ELA SA kooskõlastus või puudulikult koostatud projekti sisuga või on vahepeal tehnovõrgu olemasolu muutunud
 2. tegutsemisloa taotlejal puudub  tööde teostaja volitus
 3. puudub ehitusprojekt, kui remont/rekonstrueerimistööde maht ja ulatus ehitusseaduse mõistes  tähendab ehitamist
 4. dokumentatsioon ei sisalda vajalikus mahus ja piisava täpsusega olemasolevate tehnovõrgu asukohaandmeid

Tegutsemise lubamise käigus tutvutakse taotletud objekti/töömaa piires  EstWin liinirajatise kaitsevööndi ulatuse, tehnovõrgu omaniku / projekti kooskõlastaja/  poolt antud  tehnilised tingimused ja projekti (tööjooniste) kooskõlastuses esitatud nõuete tagamisega, mille alusel hinnatakse võimalikke liinirajatiste kahjustuse riske. Tööde teostajale tutvustatakse tehnorajatise asukohta looduses, kaitsevööndis tegutsemise üldisi nõudeid ja säilitamise nõudeid.

Tegutsemise lubamine võib toimuda kahel viisil:

1. Tegutsemisloa väljastamise koos  EstWn liinirajatiste kohapealse kättenäitamisega rakendades vastavaid  ELTEL Networks AS järelevalveteenuse tooteid järgmistel juhtumitel:

 • Projektide alusel tehtavad tööd

 • Muud tööd, mille ulatus, korduvus ja teostamise periood tingivad olulise riski liinirajatiste säilitamiseks ning mille vältimiseks määratleda vastavad kaitseabinõud

 • Muu infrastuktuuri/tehnorajatise avariide kõrvaldamise

2. Tegevuse kooskõlastamine tegutsemisloa väljastamata järgmistel juhtumitel:

 • Muud väikese ulatusega ühekordsed  tööd, mille puhul EstWin liinirajatiste kahjustamise oht on välditud, puudub vajadus selle asukoha kättenäitamiseks ja täiendavate kaitseabinõude määratlemiseks ning, kus  piisab ehitusprojekti kooskõlastuse juurde üldiste tingimuste esitamisest.

Peatöövõtjatele, kes teostavad töid Maanteeameti tellimusel, on antud teenused tasuta. Selle kinnituseks palume esitada koos taotlusega Maanteeameti volikiri või koopia lepingu avalehest.

Maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on antud teenus tasuta. Kinnituseks, et olete maaomanik, palume esitada väljavõte kinnistusraamatust.