Projekti kooskõlastamine

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) ehitusprojekti kooskõlastamine

Ehitusprojekti kooskõlastamine

Ehitusprojekti kooskõlastamisel lähtub ELA SA Ehitusseadustikust, Planeerimisseadusest, EVS’st, Elektroonilise side seadusest, Majandus-ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73, Maanteeameti ja ELA SA vahel 23.12.2016 sõlmitud raamlepingust ja "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrast.

Ehitusprojekti kooskõlastamise taotlemine

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@eltelnetworks.com, "ELA SA Haldus - KK" või paberkandjal originaal allkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, "ELA SA Haldus - KK"

Täiendav info telefonil 5336 4150, 730 2513

Ehitusprojekt kooskõlastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse vormis määratud aadressaadile. 

Kooskõlas ELA SA ja ELTEL Networks AS vahel 23.12.2016 sõlmitud võrguhalduse ja võrguhoolduse lepinguga on ehitusprojekti kooskõlastamise hinnad järgmised:

  • ehitusprojekti kooskõlastamine digitaalselt, pindalaga kuni 1 ha (ilma käibemaksuta 25 €/tk
  • ehitusprojekti kooskõlastamine digitaalselt, pindalaga alates 1 ha (ilma käibemaksuta) 50 €/tk
  • ehitusprojekti kirjalik kooskõlastamine paberkandjal (ilma käibemaksuta) 70 €/tk

Arve tasumisega viivitamisel on huvitatud isik kohustatud maksma viivist arvel sätestatud viivisemääras. Huvitatud isik kannab kõik arve tasumisega seotud kulud pangaoperatsioonide eest. ELA SA ja ELTEL Networks AS on õigus keelduda tasustatud toimingute tegemisest huvitatud isikule enne arve tasumist. ELTEL Networks AS on õigus teostada omal ärannägemisel huvitatud isiku poolt maksmata arve suhtes kõiki seaduses sätestatud sissenõudmis- ja täitetoimingud (alus: 23.12.2016 Nõude loovutamise leping).

Peatöövõtjatele, kes teostavad töid Maanteeameti tellimusel, on antud teenus tasuta. Selle kinnituseks palume esitada koos taotlusega Maanteeameti volikiri või koopia lepingu avalehest.

Maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on antud teenus tasuta. Kinnituseks, et olete maaomanik, palume esitada väljavõte kinnistusraamatust.